Ogłoszenie z dnia 04.01.2021r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OFERTNA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

z dnia 04.01.2021r.

 

Dyrektor

Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie

ul. Zjednoczenia 10

41-500 Chorzów

 

 zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz  art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. z art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r.poz.1373)

 

Zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert na:

Usługę w zakresie wykonywania badań diagnostycznych obrazowych - tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny.

Numer postępowania: KO/TK/18/20

 

1. Ogłoszenie o konkursie ofert

2. SWKO

3. Formularz oferty

4. Wzór umowy

5. Informacja z otwarcia ofert

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - korekta