Oferta pracy dla inspektora budowlanego

Ogłoszenie z dnia 13 sierpnia 2020 r.

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, ul. Zjednoczenia 10  z

Inspektora nadzoru budowlanego o specjalności:

1             instalacji konstrukcyjno-budowlanej;

2             instalacyjnej w zakresie  sieci,  instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych

               i kanalizacyjnych

3             instalacji elektrycznej;

Opis stanowiska:

a)   kierowanie robót  budowlanych  oraz  nadzór  inwestorski  nad  prowadzonymi  projektami ;

b)   pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w branży budowlanej i instalacyjnej w projektach

      prowadzonych przez Szpital;

c)   sprawowanie nadzoru nad przydzielonymi zadaniami inwestycyjnymi w zakresie planowania i

     sprawozdawczości,  w celu zapewnienia  prawidłowej ich realizacji;

d)   sprawowanie nadzoru nad  stanem technicznym  obiektów zrealizowanych w ramach  projektów  w

     celu zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania , prowadzenie kontroli okresowych ;

e)  przygotowanie  i współdziałanie w przygotowaniu  i prowadzeniu postępowań  o udzielenie

     zamówień publicznych , w zakresie zadań inwestycyjnych  i modernizacyjnych;

f)   prowadzenie korespondencji z  wykonawcami, dostawcami i usługodawcami;

g)   udział w naradach  koordynacyjnych w ramach tworzonych przez Szpital zespołów projektowych;

h)   opiniowanie dokumentacji projektowej;

i)   weryfikacja  i kontrola kosztorysów ;

j)   współpraca z Sekcją Techniczna i Transportu.

Wymagania:

4   wykształcenie: wyższe  techniczne

5  znajomość przepisów Prawa budowlanego i aktów wykonawczych do niego w tym w szczególności: rozporządzenia

    Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

    i ich usytuowania, a także Kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość miejscowych

    planów zagospodarowania przestrzennego

6   samodzielność i zdolności organizacyjne, odporność na stres, odpowiedzialność,terminowość

7   doświadczenie w przy realizacji inwestycji budowlanych

8   mile widziane  certyfikaty potwierdzające umiejętności

9   doświadczenie zawodowe związane z realizacją w/w instalacji.

 

Dokument do pobrania:

Oferta pracy dla inspektora budowlanego