Ogłoszenie z dnia 13 listopada 2020

Ogłoszenie z dnia 13 listopada 2020r.

 

OFERTA PRACY

 

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie przy ul. Zjednoczenia 10, ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej

Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego, Hepatologii Zakaźnej

i Nabytych Niedoborów Odporności Kliniczny

Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie

 

 

Kandydaci zgłaszający sie do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U z 2018 r. poz. 393) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający sie do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

 

 

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci powinni posiadający kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U.2011, Nr 151, poz. 896).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są w Dyrekcji Szpitala w godz. od 7.25 do 15.00.

 

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie 20 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz na stronie internetowej Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, pod adresem:

 

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

ul. Zjednoczenia 10

41-500 Chorzów

Sekcja ds. Pracowniczych

 

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację:

"Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego, Hepatologii Zakaźnej i Nabytych Niedoborów Odporności Kliniczny”. Przewidywany miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 45 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Załączniki do pobrania:

Oferta pracy