Opublikowano: środa, 14, październik 2015 14:33

Znak sprawy: 4-8/376/10/15

Proszę zainteresowane Firmy o składanie ofert na:

Remont dźwigu w Budynku Oddziału Zakaźnego.

Dźwig typ: ODA, wytwórca KDO Warszawa, nr fabr. 25538, rok budowy 1975.

Nr ewidencyjny N3109002807.

Wymagany:

termin realizacji - 4 miesiące

okres gwarancji - 60 miesięcy.

Oferty należy składać do dnia 22.10.2015r. do godz. 12.00.

 

 

 

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

ul. Zjednoczenia 10

41-500 Chorzów

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel./fax 32- 34-63-652

www.szpitalspecjalistycznywchorzowie.pl

Znak sprawy: 4-8/376/10/15                                                                     Chorzów,14.10.2015r.

 

Zaproszenie do składania ofert

zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) ustawy nie stosuje się

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Remont dźwigu w Budynku Oddziału Zakaźnego.

Dźwig typ: ODA, wytwórca KDO Warszawa, nr fabr. 25538, rok budowy 1975.

Nr ewidencyjny N3109002807.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Dźwig typ: ODA, wytwórca KDO Warszawa, nr fabr. 25538, rok budowy 1975.

Nr ewidencyjny N3109002807.

Parametry istniejącego dźwigu.

- udźwig 500 Kg,

- liczba przystanków 4, dojść 4,

- prędkość 0,5 m/s,

- kabina przelotowa z kratami szer 1440 x gł 2450,

- drzwi szybowe wychylne 1200 mm,

Wymagane parametry dźwigu po remoncie.

- udźwig 500 kg,

- liczba przystanków 4, dojść 4,

- prędkość 0,5 m/s,

- kabina – szer 1440 x gł MINIMUM 2250 mm,

drzwi automatyczne 1200 x 2000 mm,

- drzwi szybowe automatyczne 1200 x 2000 mm,

Szczegółowy zakres robót

Wymagany przez Zamawiającego:

1. Wymiana aparatury sterowej na mikroprocesorową z płynną regulacją

prędkości za pomocą falownika, ze zjazdem awaryjnym na przystanek

podstawowy. Sterownik musi obsługiwać tzw. zjazd pożarowy.

Użyty sterownik i falownik nie mogą wymagać specjalistycznych narzędzi

(tzw. testerów) do konfiguracji oraz do wykonywania jakichkolwiek prac

serwisowych.

2. Wymiana tablicy wstępnej z wymianą instalacji elektrycznej w maszynowni,

3. Wymiana zespołu hamulca na nowy z niezależnymi szczękami i nowym

luzownikiem,

4. Wykonanie przeglądu reduktora, uszczelnienie z wymianą uszczelnień,

wymiana oleju, wymiana gum sprzęgła.

5. Wymiana wszystkich aparatów w szybie wraz z instalacją, kablami i

przewodami.

6. Wymiana kaset wezwań. Kasety mają być wyposażone w wyświetlacz na

każdym przystanku i czytnik kontroli dostępu,

7. Zweryfikowanie uziemień drzwi i aparatów w szybie. W razie potrzeby

zamontować lub wymienić.

8. Montaż zamka maszynowni zgodnego z przepisami,

9. Doprowadzenie oświetlenia maszynowni do wymaganego poziomu 200 lux w

każdym miejscu przy podłodze.

10. Doprowadzenie oświetlenia szybu do wymaganego poziomu 50 lux w każdym

miejscu szybu.

11. Weryfikacja i poprawienie mocowań prowadnic w szybie.

12. Pionowanie prowadnic.

13. Wymiana wózków prowadzących przeciwwagi,

14. Dostosować przeciwwagę do obowiązujących przepisów.

15. Wymiana kabiny na metalową, wyłożoną laminatem, wyposażoną w drzwi

kabinowe automatyczne malowane proszkowo, kurtyny świetlne, demontowalne

odbojniki na wysokości odbojników łóżek szpitalnych, panel sterowy z

wyświetlaczem TFT umożliwiającym bezpośrednie wpisywanie komunikatów,

łączność GSM, urządzenie głośnomówiące z możliwością bezpośredniego

wgrywania komunikatów, wentylator, oświetlenie typu led, podłoga

niepalna, antypoślizgowa, trudno ścieralna.

16. Wymiana drzwi szybowych na automatyczne malowane proszkowo.

17. Regeneracja i konserwacja ramy kabiny z weryfikacją układu chwytaczy.

W razie stwierdzenia zużycia zastąpić układem naprawczym dla chwytaczy

klinowych.

18. montaż urządzenia ważącego, tensometrycznego na ramie kabiny,

19. wykonanie elektronicznego systemu ograniczenia dostępu na wszystkich

piętrach i w kabinie za pomocą breloków dostosowanego do już

istniejącego systemu ograniczenia dostępu na terenie Szpitala.

20. wymiana obciążki ogranicznika prędkości.

21. Wykonanie i zatwierdzenie dokumentacji technicznej w UDT.

22. Dokonanie odbiorów z udziałem UDT.

23. Opłaty za czynności UDT ponosi Wykonawca.

II. Przygotowanie oferty

Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej: pocztą na adres Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Zjednoczenia 10 - sekretariat, faxem na nr 32-34-63-652 lub pocztą elektroniczną na adres e'mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na Formularzu Oferty do dnia 22.10.2015r. do godz. 12.00

III. Kontakt z wykonawcą

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

1

Elżbieta Gorgol -   kierownik Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia tel. ( 32) 34 63 652

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                     2   Adam Kijek – kierownik Sekcji Technicznej, tel. ( 32) 34 63 651

 

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie zamówienia publicznego o wartości netto poniżej 30 000 €.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

       Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

ul. Zjednoczenia 10

41-500 Chorzów

tel /fax 32 34 63 652

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

     www.szpitalspecjalistycznywchorzowie.pl

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Remont dźwigu w Budynku Oddziału Zakaźnego.

Dźwig typ: ODA, wytwórca KDO Warszawa, nr fabr. 25538, rok budowy 1975.

Nr ewidencyjny N3109002807.

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

................................................................................

tel ...........................................................................

fax ...........................................................................

Regon .....................................................................

NIP ..........................................................................

KRS ........................................................................

Adres poczty elektronicznej ……………………..      …………………….                                                                                                                                                     (pieczęć Wykonawcy)

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Wartość umowy.................................. zł netto + ................ zł (……………..% )VAT = ................................ zł brutto, zgodnie z dołączonym kosztorysem ofertowym.

Słownie……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… zł brutto

2. Deklaruję ponadto:

 1. a)termin wykonania : …………………. ( max.4 miesiące ).
 2. b)warunki płatności : ………………………( min. 14 dni ).
 3. c)okres gwarancji : …………………………( min. 60 miesięcy ).
 4. d)inne : ...................................................................,

................................dn. ............................


                                                                                                                                                ..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania    Wykonawcy

Załącznik nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w trybie uproszczonym (pozaustawowe) na:

………………………………………………………………………………………………….

oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej
                                  
  dnia                                                                                                                 

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy