Opublikowano: czwartek, 29, październik 2015 13:26

 

Znak sprawy: 4-8/393/10/15

Proszę zainteresowane Firmy o składanie ofert na:

Dostawę BRONCHOFIBEROSKOPU PENTAX FB-18V dla potrzeb pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.

Bronchofiberoskop o średnicy zewnętrznej tuby wziernikowej nie większej niż 6,0 mm
i średnicy kanału roboczego nie mniejszej niż 2,7 mm, wraz z wyposażeniem.

 

Oferty należy składać do dnia 06.11.2015r. do godz. 12.00.

 

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

ul. Zjednoczenia 10

41-500 Chorzów

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel./fax 32- 34-63-652

www.szpitalspecjalistycznywchorzowie.pl

Znak sprawy: 4-8/393/10/15                                                                     Chorzów,29.10.2015r.

 

Zaproszenie do składania ofert

zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) ustawy nie stosuje się

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Dostawę BRONCHOFIBEROSKOPU PENTAX FB-18V dla potrzeb pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.

Bronchofiberoskop o średnicy zewnętrznej tuby wziernikowej nie większej niż 6,0 mm
i średnicy kanału roboczego nie mniejszej niż 2,7 mm, wraz z wyposażeniem.

II. Przygotowanie oferty

Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej: pocztą na adres Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Zjednoczenia 10 - sekretariat, faxem na nr 32-34-63-652 lub pocztą elektroniczną na adres e'mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na Formularzu Oferty do dnia 06.11.2015r. do godz. 12.00

III. Kontakt z wykonawcą

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

1

Elżbieta Gorgol -   kierownik Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia tel. ( 32) 34 63 652

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                          2   Grzegorz Niepsuj – tel. ( 32) 34 63 661

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie zamówienia publicznego o wartości netto poniżej 30 000 €.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

       Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

ul. Zjednoczenia 10

41-500 Chorzów

tel /fax 32 34 63 652

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

     www.szpitalspecjalistycznywchorzowie.pl

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawę BRONCHOFIBEROSKOPU PENTAX FB-18V dla potrzeb pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.

Bronchofiberoskop o średnicy zewnętrznej tuby wziernikowej nie większej niż 6,0 mm
i średnicy kanału roboczego nie mniejszej niż 2,7 mm, wraz z wyposażeniem.

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

................................................................................

tel ...........................................................................

fax ...........................................................................

Regon .....................................................................

NIP ..........................................................................

KRS ........................................................................

Adres poczty elektronicznej ……………………..      …………………….                                                                                                                                                     (pieczęć Wykonawcy)

1. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za:

Cena ……....................... zł netto + ……... zł (…..% )VAT = ............................... zł brutto, zgodnie z dołączoną ofertą.

Słownie……………………………………………………………………………… zł brutto

2. Deklaruję ponadto:

  1. termin dostawy : …………………. ( max. do 15.12.2015r.),
  2. okres gwarancji : ……………………………………….
  3. warunki płatności : ………………………( min. 14 dni ),
  4. inne : ...................................................................,

................................dn. ............................
                                                                                                                                                    ..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy


Załącznik nr 1

 

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w trybie uproszczonym (pozaustawowe) na:

………………………………………………………………………………………………….

oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

                                 dnia                                       

                                                                   

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy