Oferta pracy

Ogłoszenie z dnia 13 lutego 2019 r.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie przy ul. Zjednoczenia 10, ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na stanowisko:

Przełożonej Pielęgniarek

 

Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, przy ul. Zjednoczenia 10

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U.2018.393) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający sie do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U.2011.151.896).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są w Dyrekcji Szpitala w godz. od 7.25 do 15.00.

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie 20 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz na stronie internetowej Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie pod adresem:

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

ul. Zjednoczenia 10

41-500 Chorzów

Dział Spraw Osobowych

Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 45 dni od upływu terminu składania ofert. O miejscu i terminie przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację "Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie".

 


O