Zamówienia publiczne inne ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku postępowaniaw postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, pn. : Nadzór autorski nad oprogramowaniem medycznym dla Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.

Znak sprawy: WR/NA/39/21          

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022BZP 0001126201 z dnia 2022-01-11


 

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu WR/ST/09/21

2021/BZP 00081312/01

Zaprojektowanie i wybudowanie stacji transformatorowej o mocy 400kW, dostawa dwóch transformatorów.

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 2021-06-14

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
˜Zaprojektowanie i wybudowanie stacji transformatorowej o mocy 400kW, dostawa dwóch transformatorów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ˜SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ˜REGON 271503395

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ˜ul. Zjednoczenia 10

1.5.2.) Miejscowość: ˜Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: ˜41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ˜Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ˜www.szpitalspecjalistycznywchorzowie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

˜www.sswch.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

˜Zaprojektowanie i wybudowanie stacji transformatorowej o mocy 400kW, dostawa dwóch transformatorów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ˜ocds-148610-a46e5311-c912-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: ˜2021/BZP 00081312/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: ˜01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-14 08:56

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

˜Na podstawie art. 305 pkt. 1 w związku z art. 214 ust.1 pkt. 5Uzasadnienie : Zaistniały nieprzewidziane okoliczności związane z wystąpieniem epidemii COVID-19. W wyniku rozbudowy aparatury tlenowej (m.in. zbiornik 6 t) wzrosło znacznie zapotrzebowanie na pobór mocy szpitala. Istniejąca stacja transformatorowa została oddana do użytku w 1974 r. Stacja transformatorowa nie spełnia wymagań przepisów dotyczących zasilania obiektu służby zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej. Występuje realne zagrożenie wystąpienia awarii zagrażającej funkcjonowaniu szpitala i prawidłowej opieki medycznej pacjentów. Stan techniczny stacji transformatorowej wymaga natychmiastowej reakcji. W związku z przeciwdziałaniu potencjalnym nieprawidłowościom w funkcjonowaniu szpitala, biorąc pod uwagę, że nie można zachować terminów określonych dla innych trybów zamówień publicznych, zachodzi konieczność natychmiastowej realizacji zamówienia z zastosowaniem trybu z „wolnej ręki”.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ˜WR/ST/09/21

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 522872 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

˜Zaprojektowanie i wybudowanie stacji transformatorowej o mocy 400 kW, dostawa dwóch transformatorów wraz z kompletnym oprzyrządowaniem, instalacja, uruchomienie, odbiory techniczne, pozyskanie zezwoleń , wykonanie prac ziemnych, rozbiórka starej stacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 51111300-6 - Usługi instalowania transformatorów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 643132,56

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 643132,56

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 643132,56

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ˜Zakład Elektryczno-Budowlany Adam Kutuś

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ˜6310020709

7.3.3) Ulica: ˜Tarnogórska 201

7.3.4) Miejscowość: ˜Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: ˜44-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 643132,56

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-10-31