01.09.2022 - Pielęgniarka Oddziałowa - Oddział Psychiatryczny

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie przy ul. Zjednoczenia 10,

ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego

Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, przy ul. Zjednoczenia 10

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 430 z późn.zm.) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011. Nr 151, poz. 896).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są w Administracji Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, w godz. od 7.25 do 15.00.

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie pod adresem:

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

ul. Zjednoczenia 10

41-500 Chorzów

Sekretariat Szpitala

w terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz na stronie internetowej Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie

Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 45 dni od upływu terminu składania ofert. O miejscu i terminie przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację "Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie".