Regulamin Udzielenia Zamówień Publicznych

Ogłoszenie z dnia 12 marca 2021r.

Zarządzenie nr 19/2021

z dnia 12 marca 2021 r.

Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie

w sprawie:

udzielania zamówień publicznych, o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie.

§ 1

Na podstawie § 25 ust. 2 pkt 2.1 Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie zarządzam,  jako obowiązujący w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie, Regulamin udzielania zamówień publicznych, o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 201) w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się Kierowników komórek organizacyjnych oraz podległych im pracowników do niezwłocznego zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i jego bezwzględnego stosowania.

§ 3

1. Traci moc Zarządzenie Nr 34/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, w całości.

2. Pozostaje w mocy Zarządzenie nr 3/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. Dyrektora specjalistycznego w Chorzowie wprowadzającego do stosowania druki wniosków o udzielenie zamówienia publicznego do 130.000 zł oraz powyżej 130.000 zł.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Chorzów, 12-03-2021 r.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin do 130000 zł


Ogłoszenie z dnia 14 stycznia 2021r.

Zarządzenie Nr 3/2021

Dyrektora Specjalistycznego Szpitala w Chorzowie

z dnia 14.01.2021r.

W sprawie wprowadzenia zmian do wzorów wnioskówo udzielenie zamówienia publicznego.

 

Na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, stanowiący załącznik
do Uchwały do uchwały nr 15/2020 Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie z dnia 20 listopada 2020 r.

§ 1

Wprowadzam wniosek o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 130 000 złotych
w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, wniosek o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych w brzmieniu stanowiącym Załącznik
nr 2 do niniejszego Zarządzenia oraz wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia dodatkowego* wynikającego z awarii w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje Kierowników komórek organizacyjnych oraz podległych im pracowników
do niezwłocznego zapoznania się z treścią niniejszego Zarządzenia i jego bezwzględnego stosowania.

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc:

  1. Załącznik nr 1 i 2 do Zarządzenia Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie
    nr 34/2020 z dnia 22 lipca 2020 r.

  2. Zarządzenie Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie nr 68/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania